ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «КДЕМЗ»

(код за ЄДРПОУ 19130857)

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний завод» (надалі – Товариство),  яке знаходиться за адресою 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07.04.2015р. о 10 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40, будівля літера «Г», кабінет головного енергетика.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

4. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновку ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014рік.

7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків за 2014 рік.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансовій звітності Товариства.

10.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 відсотків і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансовій звітності Товариства.

11 Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання від імені акціонерів змін до Статуту Товариства.

.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах буде проводитись 07.04.2015 р. з 9 години 00 хвилин до 9 години 55 хвилин  за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – на 24 годину 01.04.2015 р.

У разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного до дати проведення загальних зборів  за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40, кабінет голови правління Товариства,  у робочі дні у робочі години з 9 до 16 години;  у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – голова правління Товариства Пшеченко О.Г. Довідки за телефоном  (044)417-71-85.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства,     тис. грн.

Найменування показника

Період

звітний

2014 р.

попередній

2013 р.

Усього активів

90637

87308

Основні засоби

79589

76616

Незавершені капітальні інвестиції

0

0

Запаси

172

281

Сумарна дебіторська заборгованість

1950

1343

Грошові кошти та їх еквіваленти

4627

4149

Нерозподілений прибуток (збиток)

18121

10389

Власний капітал

77257

74052

Статутний капітал

3500

3500

Довгострокові зобов'язання

11778

11082

Поточні зобов'язання

1602

2174

Чистий прибуток (збиток)

1442

(2308)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

14000000

14000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

18

19

 

Наглядова рада

 
 


Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа